மக்களை ஏமாற்ற சென்றவருக்கு நடு வீதியில் கழன்ற வேட்டி